Вимоги до матеріалів

До участі у конференції допускаються статті та тези вказаної тематики.

Текст має відповідати вимогам ДАК України. Згідно наказу ВАК України № 178 від 04 квітня 2000 р. зі змінами внесеними наказами ВАК України від 07.04.2004 № 211 від 07.07.2008 № 437, наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

— постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
— аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
— формулювання цілей статті (постановка завдання);
— виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
— висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Тези повинні бути підготовлені українською, російською або англійською мовами і надрукована на одній стороні аркушів формату А4 з інтервалом 1 і берегами 2,0 см з кожного боку. Бажано, щоб остання сторінка займала повний аркуш.

Підготовка статті здійснюється в текстовому редакторі MS WORD for WINDOWS, шрифт Times New Roman, 12 пт. У абзаців має бути відступ 1,25 см.

Розміщення тексту.

У верхньому лівому кутку статті потрібно вказати індекс УДК або відповідний індекс міжнародного кодування (великими літерами, шрифт 14, вирівняти по лівому краю).

Через 1,5 інтервали ім'я та прізвище автора(ів). Шрифт 14, Курсив. Заголовок великими літерами симетрично. Шрифт 14. Жирний.

Через 1,5 інтервали анотації українською, російською або англійською мовами. Шрифт 12, курсив. Анотація ( не більше 6 рядків) має відображати актуальність теми і новизну інформації, містити стисле викладення рішення поставлених задач.

Через 1,5 інтервали текст статті з інтервалом 1; Шрифт 12.

Після тексту подаються бібліографія та відомості про авторів.

Приклад відомостей про авторів.

Біліченко Віктор Вікторович - д.т.н., професор, завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет.

Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word.

Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi. Ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву.

Сторінки статті нумеруються за порядком, без пропусків і буквених позначень. Посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела.

Стаття та заявка на участь у конференції надсилаються в електронному вигляді у форматі MS Word на електронну адресу: atmconf.vntu@ukr.net

Матеріали, що не відповідають тематиці і зазначеним вимогам, не друкуватимуться.